Promieniotwórczość dwuprotonowa

Zenon Janas, Marek Pfützner, Marek Karny, Krzysztof Miernik

Promieniotwórczość dwuprotonowa to przemiana, w której jądro atomowe rozpada się emitując równocześnie dwa protony.

Promieniotwórczość dwuprotonowa

Rozpad dwuprotonowy jest możliwy jedynie dla jąder o skrajnym niedoborze neutronów, bardzo odległych od ścieżki trwałości. Po raz pierwszy został on zaobserwowany w 2001 roku przez M. Pfütznera i współpracowników dla jądra 45Fe. Innym jądrem, dla którego zaobserwowano rozpad 2p jest izotop 54Zn. Emiterem 2p jest prawdopodobnie 48Ni. Poniższy rysunek pokazuje położenie tych izotopów na mapie nuklidów.

Mapa nuklidów

Emitery 2p były wytwarzane w zderzeniach relatywistycznej wiązki 58Ni z tarczą natNi. Jądra 45Fe powstawały wskutek usunięcia z jąder wiązki pierwotnej 2 protonów i 11 neutronów natomiast produkcja jąder 54Zn wymagała wychwycenia przez pociski 2 protonów i utraty 6 neutronów.

Prawdopodobieństwa zajścia tych reakcji są niezwykle małe i aby możliwe były badania rozpadów 45Fe i 54Zn konieczne było zastosowanie separatora oddzielającego interesujące jądra od jąder wiązki pierwotnej i innych produktów reakcji. Pomiar czasu przelotu (TOF) oraz strat energii (ΔE) wybranych jonów umożliwił określenie liczby masowej i atomowej każdego z nich.

Separator

W pierwszych eksperymentach, w których badano rozpady 45Fe i 54Zn udało się określić całkowita energię wydzielaną w przemianie 2p (1.26 MeV dla 45Fe i 1.48 MeV dla 54Zn) oraz określić czas życia tych izotopów ( 2.6 ms dla 45Fe i 3 ms dla 54Zn).

Kluczowe znaczenie dla zrozumienia mechanizmu emisji 2p ma jednak pomiar korelacji pomiędzy emitowanymi protonami. Obserwację tej zależności umożliwił detektor OTPC zbudowany we współpracy Zakładu Spektroskopii Jądrowej oraz Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. Detektor ten umożliwia trójwymiarową rekonstrukcję torów emitowanych cząstek oraz pomiar ich energii. Poniższy rysunek przedstawia zarejestrowany przez kamerę CCD detektora OTPC obraz zdarzenia, w którym jądro 45Fe rozpada się emitując jednocześnie dwa protony - każdy z nich o energii około 0.6 MeV.

Fotografia rozpadu dwuprotonowego

Poniższy rysunek przedstawia wyniki analizy 75 przypadków duwprotonowego rozpadu 45Fe, zaobserwowanych w 9 dniowym eksperymencie przeprowadzonym w lutym 2007 roku w National Cyclotron Laboratory, MSU w East Lansing (USA).

Porównanie eksperymentu i modelu 3-ciałowego

W eksperymencie tym po raz pierwszy udało się określić rozkład kąta pomiędzy emitowanymi protonami oraz podział energii między nimi. Wyznaczone rozkłady bardzo dobrze zgadzają się z przewidywaniami modelu uwzględniającego trójciałowy charakter rozpadu 2p (liniami pokazano obliczenia wykonane przy założeniu różnej struktury rozpadającego się jądra).

Rozpad dwuprotonowym nie jest jedynym sposobem promieniotwórczej przemiany 45Fe. Jak pokazuje poniższy schemat, możliwy jest również rozpad tego izotopu. na drodze przemiany β+. Procesowi temu może towarzyszyć emisja 1, 2, 3 a nawet 4 tzw. protonów opóźnionych.

Schemat rozpadu 45Fe

Przy pomocy detektora OTPC udało się zaobserwować rozpad β+ 45Fe z emisją 1, 2 oraz 3 protonów opóźnionych. Rejestracja rozpadu beta z emisją trzech protonów jest pierwszym w historii przypadkiem obserwacji tego typu procesu.

Rozpad B3p